Over ons

Vereniging “Wooninitiatief de Nederhof”

“Wooninitiatief de Nederhof” is van en voor de ouders/vertegenwoordigers om inspraak voor de bewoners en hun ouders/verzorgers  mogelijk te maken en om integratie in de maatschappij en de plaatselijke gemeenschap te stimuleren.

Bestuur

Voorzitter: Mariska Langstraat  (vacature)                                               Secretaris:

Penningmeester:  Mike Lager

De vereniging tracht de belangen van de bewoners en hun omgeving te behartigen door:Het scheppen van voorwaarden tot overleg en medezeggenschap van de bewoners, hun ouders, verzorgers, mentoren, curatoren en/of bewindvoerders.

Het scheppen en in stand houden van een gunstig woon- en leefklimaat voor de bewoners, opdat zij zo zelfstandig mogelijk afgestemd op hun wensen en mogelijkheden, kunnen leven en wonen.

Voor het uitvoeren hiervan heeft de vereniging zich een aantal taken gesteld:

Taken

  • Het onderhouden van contacten, het voeren van overleg en het sluiten van overeenkomsten met de zorgaanbieder en de verhuurder Hendrick de Keyser over de invulling en de kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners.
  • Het organiseren van vergaderingen voor medezeggenschap van bewoners, hun ouders, verzorgers, mentoren, curatoren en/of bewindvoerders.
  • De inrichting van de gemeenschappelijke ruimten wordt gesteund door de vereniging door het werven van fondsen en sponsors.
  • Ondersteuning leveren aan andere (potentiële) wooninitiatieven en aan ouders die zoekende zijn naar een woonplek.
  • Overleg met de lokale instanties en de lokale gemeenschap.
  • De vereniging zal zich inzetten voor het opnieuw starten van sociale activiteiten die in het verleden succesvol zijn geweest en ook nieuwe initiatieven gaan ontplooien.

Bewoners

De bewoners van De Nederhof zijn jonge mensen met een licht- tot matig verstandelijke beperking de leeftijd van 20 – 27 jaar. Zij hebben begeleiding nodig bij wonen, werk en bij het ondernemen van activiteiten.

De een wat meer als de ander. De bewoners kunnen begeleid ofwel zelfstandig een boodschapje halen en hebben hierdoor contact met de buurtbewoners en participeren op onder andere deze manier binnen de maatschappij. Daarnaast zijn zij vaak gebaat bij structuur, duidelijkheid en invulling van de dag.

Een deel van de bewoners beschikt over een eigen appartement. Andere bewoners over een eigen mooie kamer, gedeeld sanitair met één of twee anderen en een woonkamer per woongroep. De ruime woonkamers, de vele algemene ruimtes en de grote zolder zorgen ervoor dat er voldoende ruimte is voor de bewoners om zich terug te trekken, hobby’s uit te voeren of om de gezelligheid op te zoeken.

De vereniging heeft  ANBI status.