Over ons

Om betrokkenheid en inspraak van buitenaf te realiseren is er door de ouders/vertegenwoordigers besloten een vereniging op te richten.

“Wooninitiatief de Nederhof” is een vereniging die tot doel heeft het opzetten en in stand houden van een woongemeenschap in de Nederhof met kwalitatief goede en individueel gerichte zorg. Het welzijn van onze bewoners als geheel en van elk individu staat voorop, maar daarnaast proberen wij onze bewoners zoveel mogelijk te integreren in de maatschappij en de plaatselijke gemeenschap.

Bestuur

Voorzitter: Mariska Langstraat                                                 Secretaris:

Penningmeester:  Mike Lager

Bewoners

De bewoners van De Nederhof zijn jonge mensen met een licht- tot matig verstandelijke beperking de leeftijd van 20 – 27 jaar. Zij hebben begeleiding nodig bij wonen, werk en bij het ondernemen van activiteiten.

 

De een wat meer als de ander. De bewoners kunnen begeleid ofwel zelfstandig een boodschapje halen en hebben hierdoor contact met de buurtbewoners en participeren op onder andere deze manier binnen de maatschappij. Daarnaast zijn zij vaak gebaat bij structuur, duidelijkheid en invulling van de dag.

Een deel van de bewoners beschikt over een eigen appartement. Andere bewoners over een eigen mooie kamer, gedeeld sanitair met één of twee anderen en een woonkamer per woongroep. De ruime woonkamers, de vele algemene ruimtes en de grote zolder zorgen ervoor dat er voldoende ruimte is voor de bewoners om zich terug te trekken, hobby’s uit te voeren of om de gezelligheid op te zoeken. Deze ruimtes gaan de bewoners in samenwerking met hun netwerk zelf inrichten.

Huishoudelijk reglement “de Nederhof”


De vereniging tracht de belangen van de bewoners en hun omgeving te behartigen door:

Het scheppen van voorwaarden tot overleg en medezeggenschap van de bewoners, hun ouders, verzorgers, mentoren, curatoren en/of bewindvoerders.Het scheppen en in stand houden van een gunstig woon- en leefklimaat voor de bewoners, opdat zij zo zelfstandig mogelijk afgestemd op hun wensen en mogelijkheden, kunnen leven en wonen.

Voor het uitvoeren hiervan heeft de vereniging zich een aantal taken gesteld:

Taken
Het voeren van overleg en het sluiten van overeenkomsten met de zorgaanbieder en de verhuurder over de invulling van de dienstverlening aan de bewoners evenals de kwaliteit daarvan.

Het organiseren van vergaderingen voor medezeggenschap van de bewoners, hun ouders, verzorgers, mentoren, curatoren en/of bewindvoerders.

De inrichting van de gemeenschappelijke ruimten wordt gefinancierd door de bewoners of hun vertegenwoordigers gesteund door de vereniging.

Ondersteuning leveren aan andere (potentiële) wooninitiatieven en aan ouders die zoekende zijn naar een woonplek.

Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en overleg met de lokale instanties en de lokale gemeenschap.

Werving, beheer en besteding van fondsen en vermogen.

De vereniging zal zich inzetten voor het opnieuw starten van sociale activiteiten die in het verleden succesvol zijn geweest en ook nieuwe initiatieven gaan ontplooien.

De vereniging heeft  ANBI status.