ANBI

Ons wooninitiatief heeft ANBI status.

ANBI (RSIN) nummer 857504915

De vereniging draagt de naam “Wooninitiatief de Nederhof” en is gevestigd in Gemeente Westland.


Gegevens

Bestuur:

Voorzitter: Mevr. R.W. van der Meulen

Secretaris: Mevr. S. Goedendorp

Penningmeester: Dhr. M. Lager


 

Postadres:

Mevr. S. Goedendorp

Laan van Vredenoord 33

2289 DA Rijswijk


Bankrekening: NL07 RABO 0318 0037 59 t.n.v. Wooninitiatief de Nederhof

Kamer van Koophandel:   68578830 dd. 19-04-2017

RSIN   nummer:  857504915


Email:  info@denederhof.nl

Website:  https://www.denederhof.nl/

Nieuwsbrieven: nieuwsbrief Levin-Zorg


Doelstellingen

“Wooninitiatief de Nederhof” is een vereniging die tot doel heeft het opzetten en in stand houden van een woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking met kwalitatief goede en individueel gerichte zorg.

Het welzijn van de zorgvragers binnen “Wooninitiatief de Nederhof” als geheel en van elk individu staat voorop, en integratie in de maatschappij en de plaatselijke gemeenschap is hierbij een zeer belangrijk aspect.

Voor wat betreft de ANBI doelstellingen heeft de vereniging zich te volgende taken gesteld:

  • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en overleg met de lokale instanties en de lokale gemeenschap.
  • Ondersteuning leveren aan andere (potentiële) wooninitiatieven en aan ouders die zoekende zijn naar een woonplek.
  •  Werving, beheer en besteding van fondsen en vermogen.
  •  De vereniging zal zich inzetten voor het opnieuw starten van sociale activiteiten die in het verleden succesvol zijn geweest en ook nieuwe initiatieven gaan ontplooien.

Missie en visie

De locatie De Nederhof biedt uitstekende en unieken mogelijkheden voor sociale interactie, participatie en algemeen nut voor de lokale gemeenschap.

De vereniging heeft het voornemen om verbindende activiteiten met behulp van sponsors en scholen weer snel opnieuw op te starten.

Tot 2015 was het pand eveneens in gebruik als woongemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Het pand heeft een goede naam in de plaatselijke gemeenschap door de sociale en verbindende activiteiten destijds. De Nederhof heeft een, openbaar toegankelijke, monumentale tuin rondom en een centrale ligging in het dorp. Het pand ligt langs de toeristische fietsroute via de Dijkstraat en langs de Gantelroute voor pleziervaart.

Daarnaast heeft De Nederhof heeft een aantal algemene ruimtes, waarvoor de vereniging gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze met sponsorgelden of donaties als vergaderruimte of expositieruimte in te richten.

Deze ruimtes moeten dan beschikbaar komen voor sociale activiteiten ten bate van de plaatselijke gemeenschap. Een professionele keuken is nog in het pand aanwezig, en kan als basis dienen voor een nieuw te starten horeca bestemming waar mensen met een beperking kunnen werken.

De vereniging zal op korte termijn de mogelijkheden hiervoor gaan onderzoeken en stimuleren.

Beheer en besteding van gelden en vermogen

De gelden en het vermogen zullen worden beheerd door het bestuur van de Vereniging “Wooninitiatief de Nederhof”. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributie van de leden, de bijdragen van donateurs, uit legaten en schenkingen, en subsidies en fondsen. De bestedingen zullen te maken hebben met kosten van activiteiten gericht op het participeren van de doelgroep in de plaatselijke gemeenschap.

Bij opheffing van de vereniging en een batig saldo zal de bestemming van het batig saldo worden besteed ten behoeve een ANBI instelling met een gelijksoortige doelstelling.

De besteding van de gelden en vermogen zal plaatsvinden in overleg met het bestuur. De donaties of giften die we ontvangen zullen zo direct mogelijk worden besteed aan gerichte doelen. Indirecte kosten zullen minimaal zijn en hebben betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, kosten Kamer van Koophandel en een collectieve vrijwaringsverzekering.

Beloningsbeleid

De vereniging bestaat uit louter vrijwilligers en heeft geen bezoldigde leden of bestuursleden. Voor de bestuursleden geldt slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Activiteiten

Op dit moment is de vereniging actief bezig naar het zoeken van sponsors voor de inrichting van de algemene ruimtes en voorzieningen in de Nederhof. Ook worden nu verzoeken ingediend voor subsidies of giften bij regionale en nationale fondsen.

In de toekomst, als het wooninitiatief is gerealiseerd, zal de sponsoring meer gericht worden op het faciliteren van voornoemde sociale activiteiten. Contacten met donateurs zullen actief worden onderhouden. De vereniging zal proberen de genoemde plannen voor sociale activiteiten binnen 2-3 jaar te realiseren.

Samenvattend biedt de locatie De Nederhof unieke mogelijkheden voor sociale activiteiten ten bate het algemeen nut en de integratie van de bewoners in de maatschappij. Voor deze activiteiten zijn externe financiele middelen zoals sponsoring, subsidies en giften onontbeerlijk.

Documenten

ANBI beschikking

Statuten

Uittreksel handelsregister

Beleidsplan de Nederhof